Search
  • Mali od Kamare

Zatvorena streljana

Updated: Nov 26, 2020


24.11.2020

Sa poveznice sa portal grada Rijeke, prenosimo slijedece:


U kojoj je fazi rješavanje problema oko ponovnog otvaranja streljane na Drenovi


CITAT


Članica Gradskog vijeća Tea Mičić Badurina je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavila pisanim putem sljedeće pitanje:


″Na 28. sjednici Gradskog vijeća u srpnju ove godine, postavila sam pitanje vezano za problematiku zatvaranja odnosno ponovnog otvaranja streljane na Drenovi. Tada ste odgovorili da je Grad uputio zahtjev Ministarstvu za upravljanje imovinom da se streljana preda Gradu na upravljanje te da je krajem prošle godine dobiven odgovor da je potrebno uskladiti gruntovne i katastarske čestice, što bi po naravi trebao učiniti vlasnik, odnosno država. No, Ministarstvo očekuje da to učini Grad te su stoga načinjeni elaborati i provedena usklađivanja koji bi uskoro trebali biti poslani Ministarstvu.

Pretpostavljam da su dokumenti poslani u Ministarstvo pa me zanima je li Grad dobio povratnu informaciju i u kojoj je fazi taj predmet?”


Odgovor:


Grad Rijeka na rješavanju problematike Streljane na Drenovi radi već više od desetljeća.


Naime, od 2009. godine traje pisana prepiska Grada prema Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, kojima sam 24. ožujka 2009. godine uputio dopis kojim Grad Rijeka iskazuje interes za objekt u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske – streljane Drenova u Rijeci te traži prijenos prava vlasništva darovanjem ili nekim drugim pravnim poslom za potrebe djelovanja riječkog Streljačkog saveza i njegovih članica, sve radi stvaranja legalnog okvira za investiranje Grada u uređenje i razvoj spomenutog objekta. Grad je u cijelom proteklom razdoblju bio mirni posjednik nekretnina te je u katastru bio upisani posjednik. Od 2000. do 2009. godine Grad Rijeka je u objekt streljane Drenova uložio 1.869.000 kuna.


Ministarstvo obrane nas je dopisom od 15. veljače 2010. godine obavijestilo da se ne protivi dodjeli nekretnina Gradu, te proslijedilo predmet na rješavanje Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Inicijativi za prijenos prava vlasništva pridružio se Streljački savez Grada Rijeke te Hrvatski streljački savez i Streljački savez PGŽ. Unatoč svemu, nije došlo do realizacije jer državna tijela koja su upravljala državnom imovinom po tom pitanju nisu poduzimala nikakve potrebne aktivnosti. 2014. godine Grad Rijeka istupa iz posrednog posjeda streljane, na način da nije obnovljen godišnji ugovor s tadašnjim nositeljem prava korištenja – Streljačkim klubom „Protect“, koji pak „ostaje“ na objektu bez ikakve pravne osnove, ni s Gradom Rijekom, ni s Ministarstvom.


Potom sam 19. srpnja 2010. godine uputio novi dopis, kojim je ponovno iskazan interes Grada Rijeke za dodjelu ovoga objekta.


Nadalje, dopisom od 16. siječnja 2018. godine Ministarstvu državne imovine uputio sam zahtjeve Grada Rijeke i ukazao na problem dugotrajnog rješavanja zahtjeva, između ostalog i zahtjeva za streljanu Drenova. Tom prilikom naglašeno je da su se tadašnji Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse očitovali da je predmetna nekretnina neperspektivna za Oružane snage RH te da se Ministarstvo obrane RH ne protivi dodjeli novom korisniku. Također, tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom dostavljena je cjelokupna imovinsko-pravna dokumentacija na daljnje postupanje, radi odlučivanja o daljnjem statusu. Grad Rijeka i tom prilikom iskazao je svoj nepromijenjeni interes za stjecanjem vlasništva nad predmetnom nekretninom.


Sukladno odredbi članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom, Grad Rijeka je 19. veljače 2019. godine podnio Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za kompleks strelišta Drenova u korist Grada Rijeke.


S obzirom da nekretnina svojim obuhvatom zahvaća više gruntovnih čestica, prije donošenja odluke Ministarstva o raspolaganju predmetnim nekretninama, bilo je potrebno uskladiti gruntovne i katastarske čestice, odnosno formirati jedinstvenu parcelu za kompleks strelišta.


Nakon održanog zajedničkog sastanka predstavnika Grada Rijeke i Ministarstva u lipnju 2019. godine, pribavljena je i Ministarstvu dostavljena daljnja potrebna dokumentacija.


Protekom vremena, Grad Rijeka je dopisom od 6. studenoga 2019. godine, od Ministarstva zatražio očitovanje o stanju u predmetu, a Ministarstvo se očitovalo 12. studenoga 2019. godine, na način da su zatražili daljnje postupanje Grada, konkretno izradu i dostavu odgovarajućeg Geodetskog elaborata.


Slijedom navedenog, Grad Rijeka angažirao je geodetski ured radi izrade geodetskog elaborata, uz napomenu da je prethodno bilo potrebno izraditi prijedlog građevne čestice koja bi bila u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, a zatim u skladu s time i ishoditi rješenje o utvrđivanju građevne čestice.


Osim Geodetskog elaborata broj 58/2020 izrađenog od Geolaser-a d.o.o. od 22. rujna 2020. godine i ishođenja gore navedenog rješenja, Grad Rijeka je u međuvremenu pribavio i drugu dokumentaciju i to od Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje potvrdu parcelacijskog elaborata od 25. rujna 2020. godine i Lokacijsku informaciju od 16. rujna 2020. godine, nadalje od Područnog ureda za katastar Rijeka Identifikaciju čestica od 11. rujna 2020. godine, Izvod iz posjedovnog lista od 11. rujna 2020. godine i Izvod iz katastarskog plana od 11. rujna 2020. godine, a od Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci Izvatke iz zemljišne knjige od 7. rujna 2020. godine.


U konačnici, sva navedena dokumentacija poslana je u Ministarstvo 2. listopada 2020. godine.


Telefonskim putem 2. studenoga 2020. godine kontaktiran je voditelj Odjela za bivšu vojnu imovinu u nadležnom Ministarstvu te je potvrđeno da je dostavljena dokumentacija zaprimljena i još uvijek u obradi jer je službenik koji radi na predmetu na dužem bolovanju.


S poštovanjem,

Gradonačelnik

Mr.sc. Vojko Obersnel


KRAJ CITATANa aktualnom satu, 28. sjednice gradskog vijeća grada Rijeke, oživljena je tema zatvorene streljane na Drenovi 14.07.2020.


Sa stranica grada rijeke, prenosimo sljedeće:


Tea Mičić Badurina (PGS) je kazala kako je prošla godina dana od zatvaranja streljane na Drenovi Tada je gradonačelnik rekao da je Ministarstvu imovine poslan zahtjev da se taj objekt preda Gradu na upravljanje. Zanima je u kojoj fazi je taj postupak?


Gradonačelnik Obersnel je podsjetio da je streljanu zatvorila inspekcija jer je utvrđeno Grad ne može upravljati državnom imovinom. Grad je uputio zahtjev Ministarstvu za upravljanje imovinom zatjev da se streljana preda Gradu na upravljanje. Krajem prošle godine dobiven je odgovor da je potrebno uskladiti gruntovne i katastarske čestice, što bi po naravi trebao učiniti vlasnik, odnosno država. Ministarstvo očekuje da to učinimo mi. Stoga smo načinili elaborate i proveli usklađivanja i to će biti uskoro gotovo i proslijeđeno Ministarstvu i nadam se povoljnim odgovoru, rekao je gradonačelnik.

Kraj citata.


Poveznica na portalu: Rijeka.hrPrenosimo iz Novog Lista, 10.02.2020


Poveznica na portalu: Novilist.hr


SLOŽENI PROBLEM

Zatvoreni objekt u slijepoj ulici: Strelište na Drenovi postaje gradsko, tek kad se riješi problem vlasništva


Problem nekretnina unutar kompleksa izuzetno je složen jer se uz državu, kao vlasnik pojavljuje čitav niz fizičkih osoba za koje je dijelom nepoznato prebivalište ili čak i činjenica jesu li živi.


RIJEKA Temeljem dostavljene dokumentacije Grada Rijeke, Ministarstvo državne imovine se po pitanju Strelišta Drenova očitovalo Gradu krajem studenog 2019. godine. Naime, Gradu Rijeci nije usklađeno zemljišnoknjižno i katastarsko stanje, s čime je Grad upoznat.


Prije donošenja odluke o raspolaganju potrebno je izvršiti usklađenje, odnosno formirati posebnu parcelu za kompleks strelišta. Sukladno članku 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom Grad Rijeka u obvezi je provesti sve pripremne i provedbene postupke uključujući i formiranje građevinskih čestica te snositi troškove tih postupaka.


Odgovor je to na dopis koji smo uputili Ministarstvu državne imovine na čijem se čelu nalazi dr. Mario Banožić. Jedno od najmlađih ministarstava hrvatske Vlade, osnovano je 15. studenog 2016. godine, na taj je način dalo poprilično nedvosmisleni odgovor - o svemu, pa tako i prijenosu vlasništva na adresu Grada Rijeke možemo razgovarati tek nakon što navedena parcela bude vlasnički u cijelosti definirana. Do tada, s pravom, navedeno Ministarstvo niti želi, niti smije raspravljati.


Sugestije Ministarstva


Što, pak, po pitanju vraćanja drenovske streljane u prvotnu namjenu, u vrijeme kad su je koristili ne samo profesionalci, primjerice pripadnici MUP-a čija je utreniranost u tom smislu od najvećeg značaja za sigurnost svih nas, nego i sportaši, kažu u Gradu Rijeci?


Kako se čini, i što se Grada Rijeke tiče, stavovi su također poznati. Odgovore na to pitanje potražili smo u Odjelu za gospodarenje imovinom Grada Rijeke na čijem se čelu nalazi pročelnica Denis Šulina.


- Pitanje stjecanja prava vlasništva nad kompleksom strelišta Drenova izuzetno je zanimljivo Gradu Rijeci. Grad je prije više godina pred tada nadležnim državnim tijelima podnio zahtjev za prijenos prava vlasništva spomenute nekretnine na svoje ime. Do uspostave Ministarstva državne imovine na tom se pitanju nije dogodilo ništa značajno, odnosno nismo imali povratne informacije što Republika Hrvatska namjerava s objektom strelišta i okolnog zemljišta. Svoj zahtjev Grad je ponovno podnio Ministarstvu državne imovine i, prema do sada pokrenutim aktivnostima od strane RH, držimo da imamo načelnu suglasnost na prijenosu prava vlasništva. Do sada smo Ministarstvu dostavili traženu dokumentaciju: kopije katastarskih i gruntovnih planova, dokaze o vlasništvu i posjedništvu, identifikacije gruntovnih i katastarskih čestica budući da se zemljišnoknjižno i katastarsko stanje ne podudaraju, uvjerenje Hrvatskih šuma da čestice unutar kompleksa streljane ne ulaze u gospodarsku osnovu Hrvatskih šuma, uvjerenje Ureda državne uprave u PGŽ-u da za predmetne čestice nije zatražen povrat po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, itd. Treba spomenuti da je problem nekretnina unutar kompleksa izuzetno složen jer se uz državu, kao vlasnik pojavljuje čitav niz fizičkih osoba za koje je dijelom nepoznato prebivalište ili čak i činjenica jesu li živi. Stoga, u svom posljednjem prijedlogu Ministarstvo predlaže Gradu da se prije konačnog donošenja odluke o raspolaganju predmetnim nekretninama izvrši usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, odnosno da se formira posebna parcela za kompleks strelišta, prilikom čega treba, ako je to moguće, iz kompleksa isključiti nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba, a da se pri tom ne utječe na funkcionalnost streljane - ističu u Odjelu.


Poodmakla procedura


- Temeljem navedenih sugestija Ministarstva, Grad je pokrenuo postupak izrade parcelacijskog elaborata, čime bi se stekli uvjeti za prijenos prava vlasništva na Grad. Nadamo se da će se ovaj zahtjev riješiti pozitivno za Grad, na čemu već dugo i kontinuirano radimo - ističu u Gradu Rijeci, no i dalje se jako teško može razabrati termin u kojem taj problem može biti riješen.


S obzirom na poodmaklu proceduru obavljenu od strane Grada Rijeke, jedina moguća adresa koja nam može ispostaviti apsolutno konkretan odgovor je Ministarstvo državne imovine. Jedno od najmlađih, postoji tek nešto dulje od tri godine, pod iznimnim je povećalom javnosti. Razlog tome je jasan i jednostavan - svaki njihov postupak, posebno ovakvog tipa gdje se državno vlasništvo prenosi na neku drugu instancu, može izazvati nemalu sumnju.


Kako zakonske odredbe inače ne rade probleme u prijenosu vlasništva nad ovakvim i sličnim objektima, streljana na Drenovi ima i sportsko-rekreacijsku odrednicu, problem je, čini se, u vlasništvu. Prijenos vlasništva u konkretnom slučaju mogao bi potrajati jako dugo s obzirom da su i u Gradu istaknuli kako se nad pojedinim dijelovima navedenog zemljišta uopće ne može ustanoviti gdje je i je li živ pojedini vlasnik.


I što sad? Nadati se, dakako u slučaju sportaša jer službene osobe poput policije vježbati mogu neometano, da će se proces ipak ubrzati te da će Ministarstvo državne imovine teren i streljanu prepisati Gradu Rijeci. Istina, to se trenutno nigdje eksplicitno ne navodi, ali sadržaj dopisa na neki način govori - sredite vlasništvo i formirajte česticu pa ćemo se o svemu temeljem zakonske procedure lako dogovoriti.


Gdje će PSC Reful


Iako se s navedenim informacijama pitanje Streljane Drenova dovodi u apsolutno razumljive okvire pravne, zemljišnoknjižne forme, ipak ostaje niz nedoumica. Jasno je i to da službeni sigurnosni sustavi ne smiju ostati bez poligona za vježbu, no čisto logičnim razmišljanjem, nije nam jasno po čemu bi prostor koji se pravno mijenja ugrožavali njegovi prijašnji - sportski stanovnici. Kao što su to iznimno trofejni članovi PSC-a Reful. K tome, oni su i sami svojim radom i sredstvima participirali u formiranju poligona. I sami su verificirani u kategoriji prava na korištenje oružja na streljani, ne radi se dakle o nekoj skupini promjenjivog, nekontroliranog sastava. Radi se o sportašima koji su za kratko vrijeme postigli sjajne rezultate i ugled na međunarodnoj sceni. Na kraju krajeva i o skupini koja je prema međunarodnom kalendaru za manje od dva mjeseca trebala u Rijeci, na Drenovi, organizirati jako međunarodno natjecanje čije bi koristi bile daleko veće od samo sportskih. U materijalnom i promidžbenom smislu.


Najavljeni proces pronalaženja vlasnika, mogućeg otkupa zemljišta, formiranje nove parcele i transfer vlasništva s države na grad potrajat će godinama. Gdje će za to vrijeme trenirati? Bojimo se da će sve zajedno krajnje negativno utjecati na njihov rad i sportsku spremu, da će Rijeka čiji je međunarodni sportski ugled zahvaljujući članovima te njihovim uspjesima značajno ojačao - nestati.


Datum: 30.09.2019.


Nakon ljetne stanke, prenosimo dio zapisnika sa 20. Sjednice gradskog vijeća grada Rijeke.


Poveznica na portalu: Rijeka.hr


Citat:


Andrej Briščik (Akcija mladih) naveo je kako je streljana na Drenovi zatvorena u travnju, nakon čega je poslan upit prema državi da daju objekt na korištenje. Vijećnik je upitao kada će građani moći trenirati i koristiti streljanu.


Gradonačelnik Obersnel naveo je kako su svi koraci koje je Grad Rijeka mogao poduzet napravljeni, te kako Ministarstvo državne imovine čeka očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova bez obzira na požurnice Grada.


Kraj citata:


Cijela kronologija zatvaranja sportskog objekta, je u nastavku teksta:


Datum: 21.07.2019.


Obavještavamo javnost, i zainteresirane građane da je privremeno došlo do zastoja u radu, te prekida treninga kluba “Vojna Policija 91 – Rijeka” na streljani “Vladimir Gortan”, drenovski put 26.


Razlog ovome je (privremeno?) zatvaranje streljane, 28. 05. 2019, od strane nadležnog tijela.


Cijelu problematiku o razlozima zatvaranja streljane, iznio je detaljno “Novi List”, dva dana nakon samog zatvaranja streljane, u svom izdanju 30.05.2019:


Poveznicana portalu: Rijeka.hr


Iz čeg proizlazi da je do zatvaranja došlo uslijed neriješenih imovinsko‐pravnih odnosa grada i države.  


Ovdje je riječ o primjeni dva nova zakona :


‐ Zakonu o eksplozivima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)

‐ Te, o zakonu o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)


Naime po novom zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN  70/17),  kaže  se slijedeće, u članku 78 , traži se kao obavezan dio dokumentacije civilnog strelišta :


‐ dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja civilnog strelišta koje ispunjava prostorne, tehničke i sigurnosne zahtjeve propisane pravilnikom iz stavka 11. ovoga članka


Inače, sama streljana je sportski objekt grada Rijeke, sa zemljišnim česticama u državnom vlasništvu, već  prema navodima u Novom Listu.  


A kod produženja dozvola za rad – u ovom slučaju klubu « Protect », ili makar gradu Rijeci, ovaj dokumenat o vlasništvu je nedostajao.


Nadalje, u nastavku istog članka Novog Lista, 28/05/19 se dalje navodi, da su za « rješenje vlasnišva nad zemljištem širom otvorena vrata primjenom novog zakona o državnoj imovini «  (NN 52/18, članak 70, na snazi od 14.06.2018, op. a.).


Pa se sugerira, da ipak nije « sve izgubljeno ».


: Članak 70., ovog zakona, kaže slijedeće, a vezano je za prijepis vlasnišva sportsko‐rekreacijskih (i drugih) objekata:


(1) Nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko‐rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen‐domovi, tržnice i javne stube temeljem ovoga Zakona upisat će se u vlasništvo jedinca lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima upravlja i koja je vlasništvo nekretnine stekla temeljem posebnog propisa.


Kraj citata.


Oba zakona o kojima je ovdje riječ, može se naći na naslovnici ovih stranica, odnosno na stranicama narodnih novina, ili na stranicama www.zakon.hr.


Dakle jedan zakon traži čisto vlasništvo (ili potvrdu korištenja), dok drugi omogućava JEDNOSTAVNO rješenje istog, prijepisom vlasništva lokalnoj samoupravi .   


Očito, uskladiti je potrebno izmedju vlasnika (države) i korisnika ‐ zapravo grada Rijeke, kao jedinice lokalne samouprave nakon sto je sportskom klubu  « Protect » odbijeno produženje dozvole vodjenja strelišta.


Posljedično ovoj situaciji, time je došlo do privremenog prestanka treniranja i ostalih redovnih aktivnosti našeg kluba, ali i ostalih riječkih streljačkih klubova koji se bave streljaštvom sa vatrenim oružjem velikog i malog kalibra, a u različitim streljačkim disciplinama, jer ovo nam je svima JEDINA streljana!


Ova situacija ima negativne posljedice na lokalnom, županijskom, ali i državnom nivou:


LOKALNO, osim našeg kluba SK « Vojna Policija 91 – Rijeka », to su dalje redom ostali klubovi :   « Protect », ujedno klub ‐ dosadašnji voditelj streljane, « GSK ‐ Građanski streljački klub », SK « Rječina »,   SK « Lokomotiva »,  SK « Papirničar », SK « Frankopan », PSC « Reful », kao i ostali koji obavljaju treninge ili natjecanja na ovoj streljani, od kojih možemo dodati i klubove županijskog istarskog streljačkog saveza,.


Također, ova streljana do sad je bila domaćin za brojna natjecanja lokalnog, regionalnog, županijskog ili državnog natjecanja. Od loklanih natjecanja, ove godine već su propušteni tradicionalni “TT Kup”, kao i “Dani Drenove”.


Neki od članova kluba “VP 91 – Ri”,  ujedno su i članovi drugih sportskih streljačkih udruga koje se bave drugim disciplinama koje nisu u sklopu ISSF progama (HSS programa rada krovnog  saveza), odnosno bave se raznim disciplinama praktičnog streljaštva kroz savez akcionog streljaštva što je trenutno u porastu popularnosti u RH. Dakle u Rijeci, neki smo još i članovi kluba PSC « Reful », za praktično streljaštvo.


Pa s tim u vezi, treba dodati, da je u sklopu streljane ujedno je rješen i poligon za obavljanje disciplina praktičnog streljaštva, poligon uređen najvećim dijelom volenterskim radom članova « Refula », te da ovaj poligon za praktično streljaštvo predstavlja zapravo jedini takav poligon  otvoren civilima (sportskim strijelcima) u zemlji, pa ispada da je (privremeno) zatvaranje streljane ujedno i gušenje ovog sporta na nivou Hrvatske, a ne samo lokalno.


S tim u vezi, reagiranje kluba « Reful », objavljeno je u « Novom listu » 17/06/2019 :


Poveznica na portalu: Novilist.hr


NA ŽUPANIJSKOM NIVOU, prema kalendaru rada HSS za 2019 godinu, županijska kvalifikacijska natjecanja, kao preduvjet  za državno prvenstvo polovicom rujna ‐ predviđena su za kraj mjeseca kolovoza, dakle, na Drenovi za Primorsko – goransku županiju.  


Međutim, po svemu sudeći riječki strijelci neće biti u situaciji ovo realizirati.


NA ŠIREM REPUBLIČKOM NIVOU,  ova situacija utječe i na rad i redovne treninge streljačkog olimpijskog teama (kroz klub “Lokomotiva”), reagirao je  Hrvatski Streljački savez (HSS), sa sjedištem u Zagrebu, tajnica saveza gdja Suzana Skoko:


Poveznica na portalu: sportnet.rtl.hr


To, je dakle – trenutna situacija, u kojoj se klub nakon 25 godina postojanja, registriran na adresi streljane, danas našao.  


Naravno, u sličnoj je situaciji sa ostalim klubovima, koje smo prethodno spomenuli i sa kojima dijelimo ovaj problem.


U zaključku, ovom prilikom apeliramo na sve nadležne institucije, lokalnu samoupravu, nadležna ministarstva da čim prije riješe ovaj problem u skladu sa zakonom, kako bi se napokon moglo nastaviti sa radom i redovnim aktivnostima.


Također, zahvaljujemo se svim gradskim vijećnicima grada Rijeke, koji se kontinuirano zalažu za rješenje ovog problema na nivou grada, te čije nastupe u vijećnici, kao i na aktualnom satu pratimo – i koji ovo pitanje i dalje drže aktualnim, da ne dođe do zaborava kroz dnevnu problematiku vođenja grada.


Mali od Kamare

721 views0 comments

Recent Posts

See All